23 mar 2011

A MODE DE PRESENTACIÓ


"Una dramatúrgia contemporània seguint les tècniques de la Commedia dell'Arte."
"Una dramaturgia contemporánea siguiendo las técnicas de la Commedia dell'Arte." 


És una creació col·lectiva d'una companyia formada per experimentats actors de Commedia dell'Arte que han decidit crear una nova dramatúrgia seguint l'estil i tècniques del gènere.

Es una creación colectiva de una compañía formada por experimentados actores de Commedia dell'Arte que han decidido crear una nueva dramaturgia siguiendo el estilo y técnicas del género.

Producció:
CIA. OnStage


  i la col·laboració del CONCA,
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts


i el suport per la mobilitat de l'Institut Ramon Llull


Una creació de / Una creación de: Èlia Corral, José J. Domínguez, Berta Errando, Míriam Escurriola, Lluís Parera, Jaime C. Segura, Elisabet Sopesens, Mireia Sanmartin i Eva Cartañà.

Músics / Músicos: Fanfàrria Eureka i Fanfàrria Contratiempo
 
Direcció i Idea Original: Míriam Escurriola i Elisabet Sopesens
Dirección e Idea Original:

Supervisió artística i Construcció de Màscares: Xavier Villena
Supervisión artística y construcción de máscaras:

Vestuari: Gimena González-Busch
Vestuario:

Producció: OnStage amb el suport del CONCA i l'Institut Ramon Llull
Producción:

Cap de producció: Estel Ferrer
Jefa de producción:

Ajudant de producció: Marc Oller
Ayudante de producción:

Fotografia: Claudio Perrone
Fotografía:

Disseny Gràfic: Anna Escurriola
Diseño Gráfico:

Assistència Cant Coral: Albert Cabero
Asisencia canto coral:
i la col·laboració de: Judith Pujol, María Barona i Miguel A. García
y la colaboración de:
Amb els Mecenes / Con los Mecenas: Elvira María Domínguez, Xavier Caralt, Maria Rosa Ricart, Família Sopesens-Monrós, Família Escurriola-Peña

“Gènesi… una idea d’Europa” és una creació col·lectiva d’una companyia formada per experimentats actors de Commedia dell’Arte que han decidit crear una nova dramatúrgia seguint l’estil i tècniques del gènere. Una proposta de teatre físic, de creació, amb màscares tradicionals i màscares contemporànies, de plaça pública amb entarimat i amb la potència popular dels espectacles a l’aire lliure del Renaixement.

“Génesis… una idea de Europa” es una creación colectiva de una compañía formada por experimentados actores de Commedia dell’Arte que han decidido crear una nueva dramaturgia siguiendo el estilo y técnicas del género. Una propuesta de teatro físico, de creación, con máscaras tradicionales y máscaras contemporáneas, de plaza pública con entarimado y con la potencia popular de los espectáculos al aire libre del Renacimiento.

L'art d'un actor, en la continuïtat dels temps, ha estat considerat habitualment com una mediació espiritual, com un instrument, que posa en contacte l'autor amb l'espectador. En la necessària concurrència del trio autor-actor-espectador, l'actor és qui relaciona, la grandesa que suposa per a ell la possibilitat de ser un altre, de ser aquell que l'autor ha concebut, davant d'un públic, afegeix la limitació de ser tal i com l'autor ho va concebre. No obstant això, va existir un moviment teatral que mitjançant una inicial esclavitud tècnica va alliberar als actors de la submissió als límits en què l'autor els oferia els personatges. Aquest moviment va ser la Commedia dell'Arte.

El arte de un actor, en el devenir de los tiempos, ha sido considerado habitualmente como una mediación espiritual, como un instrumento, que pone en contacto al autor con el espectador. En la necesaria confluencia de la tríada autor-actor-espectador, el actor es quien relaciona la grandeza que supone para él la posibilidad de ser otro, de ser aquel que el autor ha concebido para un público, con la limitación de ser tal y como el autor lo concibió. Sin embargo, existió un movimiento teatral que mediante una inicial esclavitud técnica liberó a los actores de la sumisión a los límites que el autor ofrecía a los personajes. Este movimiento fue la Commedia dell'Arte.

L'actor és l'autor del personatge. Ell aporta els elements que formaran el tipus, ell els relaciona, ell els dóna vida i caràcter. Però primer de tot, s'ha de limitar a ser d'una vegada per sempre un sol personatge, s'ha de decidir a actuar en un sol paper, ha de tancar-se en una màscara.
El actor es el autor del personaje. Él aporta los elementos que formarán el tipo; él los relaciona; él les da vida y carácter. Pero antes que nada, se tiene que limitar a ser de una vez por todas un solo personaje, se tiene que decidir a actuar en un solo papel, tiene que cerrarse en una máscara.


L'actor ha d'ajustar la seva existència física a un tipus donat, que s'evidencia en el vestit, en la veu, en el discurs, a la gesticulació. El personatge que ell crea, al qual ell afegeix o treu, a gust, característiques i elements, li sobreviurà en el temps.
El actor tiene que ajustar su existencia física a un tipo dado, que se evidencia en el vestuario, en la voz, en el discurso y en la gesticulación. El personaje que él crea, al cual añade o elimina, según le parezca, características y elementos, le sobrevivirá en el tiempo.


Cada actor aporta a l'espectacle una diferent realitat cultural i experiència en Commedia dell’Arte. Els intèrprets hem estat treballant plegats des de l’any 2005 en diverses peces de teatre de màscara i de creació en general que ara han culminat en un espectacle propi de la companyia
Cada actor aporta una diferente realidad cultural y experiencia en la Commedia dell’Arte.
Los intérpretes hemos estado trabajando juntos desde el año 2005 en varias creaciones de teatro de máscara y de calle que ahora han culminado en un espectáculo propio de la compañía.


Agraïments:


DESCÀRREGUES: DOSSIER/FOTOS/FITXA TÈCNICA


Dossier Complet 'Gènesi... una idea d'Europa' Descarregar

Fitxa Tècnica de 'Gènesi... una idea d'Europa' Descarregar

Imatges
de 'Gènesi... una idea d'Europa' Descarregar

Plànol de llums de 'Gènesi... una idea d'Europa' Descarregar

Dossier de premsa de 'Gènesi... una idea d'Europa' Descarregar


.